دانشجویان خارجی میتوانند بدون داشتن اجازه ی کار در آلمان کار کنند. برای دانشجویان کشورهایی که عضو اتّحادیّه ی اروپا نیستند و همچنین برخی از کشورهایی که به تازگی به عضویت اتّحادیّه ی اروپا درآمده اند، این اجازه ی کار محدود است. این گروه از دانشجویان ) این قانون شامل حال دانشجویان ایرانی میشود( م یتوانند بدون داشتن اجازه ی کار، 90 روز کامل یا 180 نیمه روز در سال کار کنند. در برخی از ایالتهای آلمان این اجازه ی کار فقط محدود به تعطیلات بین دو نیمسال تحصیلی است. اگر اداره ی کار شهر مربوطه موافقت کند، برای دانشجو افزون بر آن، اجاز هی کار دیگری هم صادر میشود که به او اجازه ی 10 ساعت کار در هفته را م یدهد. پیدا کردن کار دانشجویی در آلمان ساده است. به دلیل ای نکه دانشجو نیروی کار ارزان قیمت تری برای کارفرماست، دانشجویان می توانند به آسانی کار پیدا کنند.
از سوی دیگر باید به این نکته توجّه شود که با درآمد ب هدست آمده از کارساده ی دانشجویی، مثل کار در رستوران یا پیتزافروشی، نم یتوان خرج زندگی و تحصیل در آلمان را تأمین کرد.
درآمد کار دانشجویی معمولاً بین 8 تا 10 یورو در ساعت است. مگر این که دانشجو در زمین های خاص، که در مورد آن تقاضا در بازار کار زیاد است، دارای تخصّص ویژه ای باشد. برای یافتن یک کار دانشجویی مناسب، بهتر است به اداره ی امور صنفی و فوق برنام هی دانشجویی ویا به بخش کاریابی برای دانشجویان ) Studentenvermittlung (، مستقر در اداره ی کار شهر مربوطه مراجعه کرد.
دانشجویان خارجی اجازه دارند 90 روز کامل یا 180 روز، نیمه وقت، کار کنند. درآمد کارهای دانشجویی پایه ای 400 یوروای دارد و از این رو با کار دانشجویی می توان بیش از نیمی از هزنیه های دانشجویی و در مواردی تمامی آن را تامین کرد.

ثبت پذیرش دانشگاههای آلمان - گرفتن خانه دانشجویی آلمان - گرفتن پانسیون دانشجویی آلمان - خوابگاه دانشگاههای آلمان - گرفتن خوابگاه دانشگاههای آلمان - روش گرفتن خابگاه دانشگاههای آلمان  - خوابگاه دانشگاههای آلمان -پیدا کردن خوابگاه در آلمان - پیدا کردن خوابگاه دانشجویی در آلمان - پیدا کردن خانه دانشجویی در آلمان - پیدا کردن کار برای دانشجو در آلمان

دفتر وکالت فرهاد مقدم کامل ترین مرجع خدمات  دانشجویی در آلمان

درصورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر دارید با کارشناسان دفتر وکالت فرهاد مقدم تماس حاصل فرمایید کارشناسان ما در اسرع وقت به سوالات شما به طور رایگان پاسخ خواهند داد.